Informacja dot. wniosku organizacji pozarządowej dot. realizacji zadania publicznego           
Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie informuje, że do Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Środowiskowego w Miasteczku Krajeńskim  dotycząca realizacji - w dniach 01.11.2013 – 30.11.2013 r.  - zadania publicznego pt. „Program profilaktyczny propagujący zdrowy styl życia – <Śniadanie daje moc>” ; TPD zwróciło się z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 1.000,00 zł.


            Oferta rozpatrywana będzie zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Oferta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89 – 350 Miasteczko Krajeńskie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl.

Każdy w terminie do dnia 6 listopada  2013 r. może zgłosić w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie – pokój 14, uwagi dotyczące oferty.

 

   Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

(-) Tadeusz Dąbrowski

 

Miasteczko Krajeńskie, dnia 29 października 2013 r.