Informacja dot. wniosku organizacji pozarządowej dot. realizacji zadania publicznego 

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie informuje, że do Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie,

 ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie wpłynęła oferta

Ogniska TKKF „Noteć” w Miasteczku Krajeńskim  dotycząca realizacji -

 w dniach 01.11.2014 – 30.11.2014 r.  - zadania publicznego  pt. „Popularyzacja sportu

wśród dzieci i młodzieży”; Ognisko TKKF  zwróciło się z wnioskiem o przyznanie dotacji

 w kwocie 3.000,00 zł.

Oferta rozpatrywana będzie zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego

 i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Oferta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16,

89 – 350 Miasteczko Krajeńskie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

 http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl. Każdy w terminie do dnia 30 października  2014 r.

 może zgłosić w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie – pokój 14, uwagi dotyczące oferty.

 

   Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

 (-) Tadeusz Dąbrowski

 

Miasteczko Krajeńskie, dnia 24 października 2014 r.