Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku

 

Symbol

Gik.

 

Wydział:

samodzielne stanowisko

 

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

 

Opłaty:

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

 

Termin odpowiedzi:

Przepisy nie mówią w jakim terminie urząd wyda ci zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku. W praktyce urzędy ustalają numer porządkowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiadająca:

Podinspektor ds. promocji i archiwum zakładowe- Katarzyna Ligenza, pok. nr 16 tel. 67 287 31 96 wew. 26

Tryb odwoławczy:

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania to urząd nie ma podstaw, aby odmówić ci ustalenia numeru porządkowego. Jeżeli jesteś niezadowolony z działań urzędu to możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. Skargę możesz wnieść dopiero po tym jak wezwiesz na piśmie urząd do usunięcia naruszenia prawa.

Uwagi:

Umieść na budynku tabliczkę z numerem porządkowym

Zamontuj tabliczkę z numerem porządkowym. Zrób to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Na tabliczce tej, oprócz numeru porządkowego, zamieść również nazwę ulicy lub placu. Jeżeli miejscowość nie posiada ulic lub placów, albo posiada ulice lub place bez nazw, to na tabliczce podaj nazwę miejscowości. Dowiedz się, czy samorząd terytorialny nie wprowadził obowiązku umieszczania na tabliczce innych informacji, np. nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieść również na ogrodzeniu. Tabliczkę z numerem musisz zakupić na swój koszt.

Ważne! Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.

Termin

Tabliczkę z numerem porządkowym umieść na budynku w ciągu 30 dni od dnia, w którym otrzymasz zawiadomienie o ustaleniu numeru.

 

Dokumenty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego